[WRITING TASK 2] HIGHER SALARIES (REAL EXAM TEST 06.05.2023)

Directors of large organisations receive much higher salaries than ordinary workers do. Some people think this is necessary, while others think it is unfair. Discuss both views and give your own opinion. (2023.05.06)

VOCABULARIES
_ large enterprises: công ty lớn
_ Opponents: những người không đồng tình / ủng hộ
_ significant salary gap: chênh lệch lương lớn
_ manufacturing sector: khối ngành sản xuất
_ manual labor workers: nhân viên lao động chân tay
_ work overtime: làm việc quá giờ
_ complete additional work-related tasks: hoàn thành các công việc bổ sung
_ subsistence level wages: mức lương đủ sống
_ IT technicians: kỹ thuật viên IT
_ executive-level employees: cấp quản lý
_ assigning tasks to subordinates: giao việc cho cấp dưới
_ outsized share of responsibility: trách nhiệm lớn
_ upper-level management: quản lý cấp cao
_ business strategies: chiến lược kinh doanh
_ appointments: bổ nhiệm
_ profitability: khả năng sinh lời
_ made numerous bold decisions thực hiện những quyết định táo bạo
_ visionary leader: nhà lãnh đạo có tầm nhìn
_ technology conglomerates: công ty lớn về công nghệ
_ tenure as chief executive: nhiệm kỳ giữ chức giám đốc điều hành
_ handsome salaries: lương cao, lương hậu hĩnh
_ narrower wage gap: mức chênh lệch lương không quá cao
_ executives: quản lý, sếp