Toeic part 5 (1)

1. Barner Corporation’s record profits resulted from the recent —- to identify operating efficiencies. (A) initiative (B) initiating (C) initiation (D) initiator Giải thích: KEY A. initiative Cần một danh từ để kết thúc cụm [the recent ——-] Xét nghĩa, đáp án A là thích hợp nhất. initiative (n) sáng...